Saturday, 13 April 2024

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Eπιχειρήσεων από το Α έως το Ω

Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017);

Κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να πτωχεύσει & κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (οποιουδήποτε μεγέθους), εφόσον έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάγονται;

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρήσεων υπάρχει διάταξη που προβλέπει υπαγωγή των ελευθέρων επαγγελματιών αλλά ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΕΗ προς ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ! Για τα χρέη τους προς ιδιώτες υπάγονται στο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 3869.2010 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρήσεων;

1. Οφειλή προς ιδιώτη πιστωτή ή Δήμοσιο ή οποιονδήποτε τρίτον: Οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα στις 31.12.16 σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή Οφειλή προς Εφορία ή άλλο ΝΠΔΔ (π.χ. ΟΤΑ) στις 31.12.16 ληξιπρόθεσμη ή Οφειλή προς οιονδήποτε τρίτον στις 31.12.16 πχ από επιταγές κλπ. 2. Οφειλή πάνω από 20.000 ευρώ την 31.12.16 3. Η επιχείρηση να έχει σε μία από τρεις τελευταίες χρήσεις: Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ή Θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση (equity).

Όσοι έχουν υπαχθεί στον Ν. 4307/2014 (Νόμος Δένδια) μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρήσεων;

Ναι, εφόσον είτε δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση υπαγωγής τους με το καθεστώς του Ν. Δένδια, είτε παραιτηθούν από τις διαδικασίες του εν λόγω νόμου.

Αν μία εταιρεία έχει κλείσει, τι μπορεί να γίνει;

Η λυθείσα εταιρεία μπορεί να αναβιώσει για να υπαχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4469/2017, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για τη βιώσιμη επίλυση του χρέους που προέρχεται από αυτή.

Ποιες οφειλές εξαιρούνται από τον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρήσεων;

Όσες οφειλές γεννήθηκαν μετά την 31.12.16.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρήσεων;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.egdix.gr με τους κωδικούς που έχει κάποιος στο taxisnet. Σε 2 μέρες από την ηλεκτρονική αίτηση διορίζεται συντονιστής από την ΕΓΔΙΧ. Σε 5 μέρες από το διορισμό του ο Συντονιστής ελέγχει την πληρότητα αίτησης και συνοδευτικών εγγράφων. Σε 2 μέρες από τον έλεγχο ο Συντονιστής αποστέλλει τον φάκελο σε όλους τους πιστωτές. Σε 10 μέρες από την αποστολή του φακέλου, οι πιστωτές αποστέλλουν στον Συντονιστή μήνυμα με την πρόθεσή τους για συμμετοχή ή μη στη διαδικασία. Σε 5 μέρες από την εκδήλωση πρόθεσης των πιστωτών ο Συντονιστής εξετάζει την ύπαρξη ή μη απαρτίας των ενδιαφερομένων πιστωτών για τη διαδικασία (άνω του 50% του συνολικού χρέους)

Οι πιστωτές μπορούν να υποβάλλουν αντιπροτάσεις επί του τελικού σχεδίου;

Ναι. Ο Συντονιστής τάσσει προθεσμία ενός (1) μηνός για την αποστολή τυχόν αντιπροτάσεων από τους πιστωτές & οφειλέτης αποφασίζει αν θα τις δεχθεί ή εάν θα εμείνει στη δική του πρόταση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Πώς συνεχίζεται η διαπραγμάτευση;

Οι πιστωτές ψηφίζουν είτε επί της αρχικής πρότασης του οφειλέτη ή επί των αντιπροτάσεών τους εφόσον τις έχει αποδεχτεί ο οφειλέτης και η συμφωνία επιτυγχάνεται εφόσον συγκεντρώσει το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών.

Ποιες ενέργειες κάνουμε μετά την επίτευξη συμφωνίας;

Εφόσον εγκριθεί η πρόταση από το 60% (3/5) των συμμετεχόντων πιστωτών (περιλαμβανομένων των 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο π.χ. υποθήκη, προσημείωση κλπ.) υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών από τον οφειλέτη και τους συναινούντες πιστωτές.

Ποιοι και πως πληρώνουν τους Συντονιστές;

Οι Συντονιστές πληρώνονται από τους αιτούντες. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερη αμοιβή ο Συντονιστής λαμβάνει 200 ευρώ ανά κάθε μικρή επιχείρηση και 400 ευρώ ανά κάθε μεγάλη επιχείρηση.

Αναστέλλονται καταδιωκτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης;

Από την ημέρα αποστολής στον Συντονιστή της πρόσκλησης προς τους πιστωτές για συμμετοχή στη διαδικασία και για διάστημα 70 ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα εκκρεμή ή μη ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, εκτός εάν εκτιμηθεί ότι δολίως επιχειρείται η οικονομική απαξίωση και αποδυνάμωση της επιχείρησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρεκταθεί για διάστημα 4 μηνών ακόμη από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του οφειλέτη, υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας του 50% + 1 των συμμετεχόντων πιστωτών.

Υπάρχει δυνατότητα νέας χρηματοδότησης μετά την αναδιάρθρωση;

Ναι, ο Ν. 4469.2017 προβλέπει εφόσον αποφασιστεί με πλειοψηφία 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, να αναχρηματοδοτηθεί ο οφειλέτης για τη συνέχεια της λειτουργίας της επιχείρησής του.

Δημοσιεύτηκε στην aixmi.gr στις 5/9/2017.

Add comment


Security code
Refresh