Τρίτη, 30 Μάιος 2023

Σκοποί της Παρέμβασης

Ο βασικός της σκοπός, όπως καταγράφεται και στο καταστατικό της, είναι η προώθηση της ισχυρής Κοινωνίας Πολιτών στην Ελλάδα, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εκσυγχρονισμού και της υποστήριξης του δημοσίου συμφέροντος. Κεντρικός στόχος της Ένωσης είναι η «ενδυνάμωση του πολίτη» σε μια προοδευτική κοινωνία της Γνώσης για όλους. Από το 1999 η Ένωση Πολιτών για την Παρέμβαση αποκτά χαρακτηριστικά διαδικτυακού σωματείου πολιτικής σκέψης που δρα παρεμβατικά στον ίδιο χώρο. Ένα από τα θέματα που προωθεί είναι το νέο μοντέλο Διακυβέρνησης σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο εμπεριέχει εγγυήσεις για μια πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ κράτους, αγοράς και πολιτών. Οι άξονες δράσης μας περιλαμβάνουν:

Την ενδυνάμωση και θεσμική κατοχύρωση του ρόλου της Κοινωνίας Πολιτών και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών στο σύνολο των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών.

Την ανεξάρτητη κινητοποίηση των πολιτών είτε διαμέσου των πρωτοβουλιών ΜΚΟ σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής είτε διαμέσου της ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-Democracy), η οποία περιλαμβάνει κάθε μορφή ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) στην διαμόρφωση κυβερνητικών πολιτικών.

Την πλήρη εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης (e-Government), η οποία συμπεριλαμβάνει την πλήρη οργανική και λειτουργική μεταρρύθμιση του κράτους.

Την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.